image
Lycon Nordic - Sweden


Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

På lyconnordic.se värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Hitta den del du är intresserad av med hjälp av innehållsförteckningen nedan.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
3. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
7. Vad har du för rättigheter som registrerad?
8. Hur använder vi dina uppgifter?
9. Vad är cookies och hur använder vi det?
10. Kan du själv styra användningen av cookies?
11. Hur skyddas dina personuppgifter?                                                                                                                                                                                12. Copyright?
13. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Lycon Nordic Ltd, org. nr 502068-7462 med adress Underhaugsveien 3C, 0354 Oslo (Norge), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vid kontakt med Lyconnordic.se (Kontaktformulär eller kommentarer) eller Kundtjänst
Lyconnordic.se kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som besökare, kunna återkoppla och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som Lyconnordic.se behandlar om dig som kund är namn, salongsnamn, org.nr och/eller personnummer, adress, e-postadress, IP-adress, webbadress samt telefonnummer.
Lagring sker så länge som det kan anses vara relevant och nödvändigt i våra egna IT-system.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss när du lämnar kommentarer, kontaktar oss via kundtjänst eller via hemsidan samt handlar produkter. Uppgifterna lagras så vi ska kunna återkoppla till dig.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som behöver ha dem för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

7. Vad har du för rättigheter?

Du har flera rättigheter, så länge vi inte har krav på att behandla dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). 
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in).

När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 18 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:
– du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
– behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa;
– du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna; eller
– du har invänder mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning – inbegripet profilering. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:
– behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
– behandlingen sker automatiserat.
Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

8. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av beställningar och returer i vår webbshop
  • Vid sms-aviseringar om leveransstatus
  • Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans
  • Vid fakturering
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid utskick om information & erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick

9. Vad är cookies och hur använder vi det?

På Lyconnordic.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics, Google AdWords Facebook, Facebook Pixel, Instagram, Mailchimp.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Lyconnordic.se använder inte cookies för att spara personlig information om dig. Permanenta cookies används för att lagra besökarens eventuella personliga inställningar hos Lyconnordic.se.

Remarketing

Vår webbplats använder sig av remarketing vilket innebär att vi har möjlighet att visa relevant information för rätt person i våra onlinekampanjer. Exempelvis kan vi visa annonser med produkter som du just tittat för att annonserna ska vara så relevanta som möjligt för användaren. Informationen är helt anonym vilket innebär att ingen personlig information sparas. Detta innebär att:

– Tredjepartsleverantörer, t.ex. Google, visar våra annonser på andra webbplatser på internet
– Tredjepartsleverantörer, t.ex. Google, använder cookies för att för att visa annonser utifrån våra besökares tidigare besök på vår webbplats.

Du kan enkelt stänga av detta genom att stänga av cookies i din webbläsare.

10. Kan du själv styra användningen av cookies?

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda Lyconnordic.se samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Lyconnordic.se försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på webbplatsen.

11. Hur skyddas dina personuppgifter?

Lyconnordic.se har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

12. Copyright?

Allt innehåll på Lyconnordic.se ägs av Lycon Nordic Ltd. om inget annat anges. Utan skriftlig tillåtelse från Lycon Nordic är det inte tillåtet att kopiera, ladda ner, ändra, uppdatera eller på annat sätt använda delar av innehållet till annat än generell information. Innehåll och layout skyddas av svensk och internationell lag om upphovsrätt. 

13. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på support@lyconnordic.se.

Lyconnordic.se kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på denna sida.

Senast uppdaterad: 2021-02-17

 

0